Měřicí úlohy do laboratorních cvičení

Tato sekce obsahuje seznam laboratorních úloh, které je možné v laboratoři prakticky absolvovat v rámci cvičení.Cílem výuky v laboratořích je praktické měření studentů na reálných přístrojích v reálných situacích. Během studia se studenti seznamují postupně se základní teorií světelné techniky a problematiky osvětlovaní.

Úlohy projektu FRVŠ - Inovace laboratorní výuky ve světelné laboratoři

Řešitel: Ing. Tomáš Pavelka   Spoluřešitelé Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.; Ing. Jan Varmuža

Projekt je zaměřen na inovaci laboratorní výuky předmětů Světelná technika a Osvětlovací soustavy. Výstupem tohoto projektu je vytvoření pracoviště, na kterém je možné provádět měření v osvětlovacích soustavách pomocí systému pro bezdrátový sběr dat. Spolu s tímto pracovištěm bylo sestaveno 7 nových laboratorních úloh, které studentům umožní ověřit jejich teoretické znalosti z oblasti měření osvětlovacích soustav formou samostatného měření.

Tyto úlohy vznikly v rámci řešení grantového projektu č. 3215/2011/G1 Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2011.

Seznam úloh

Úlohy projektu FRVŠ - Inovace výuky ve světelné laboratoři

Řešitel: Ing. Jan Škoda   Spoluřešitelé Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.; Ing. Tomáš Pavelka

Projekt byl zaměřen na inovaci výuky předmětů Světelná technika a Osvětlovací soustavy. V rámci řešení projektu bylo vytvořeno nové moderní pracoviště, které umožnilo sestavit deset nových laboratorních úloh a tím rozšířit praktické znalosti a dovednosti studentů v oblasti světelné techniky a malých světelných zdrojů (zejména LED).

Tyto úlohy vznikly v rámci řešení grantového projektu č. 3089 Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2010

Seznam úloh

Světelná technika (MSVT, LSVT), ak. rok 2011/12

Garant:Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.   Cvičící: Ing. Jan Škoda, Ph.D., Ing. Tomáš Pavelka, Ing. Michal Krbal

Předmět Světelná technika je zaměřen především na základy z oblasti světla, tj. fotometrii, kolorimetrii, problematiku generování světla pomocí umělých zdrojů. Laboratorní úlohy jsou proto zaměřeny na měřicí postupy, které demonstrují vlastnosti světla ze všech základních hledisek teorie.

Cílem laboratorní výuky je naučit studenty rozeznávat jednotlivé měřicí přístroje, správně identifikovat měřené veličiny, stanovit správně podmínky měření a provést správné vyhodnocení změřených hodnot. Osnova je pouze přehledem probíraných témat, konkrétní zadání se může lišit a stanovuje jej vyučující na dané hodině.

Rozvrh laboratoří pro letní semestr 2012

PDF file Rozvrh laboratoří.

Návody k úlohám

Níže uvedený seznam obsahuje přehledové návody na měření. Výše uvedené body osnovy obsahují části měření, které jsou popsány v některém níže uvedeném návodu. Prostudujte si všechny návody tak, abyste byli schopni splnit zadání, které stanoví vyučující danou hodinu výuky a nebo bude zveřejněno na těchto stánkách, popř. v e-learningu.

Pokyny pro výuku


Seznam všech dostupných úloh

Níže uvedené tématické okruhy obsahují jednotlivé laboratorní úlohy, které je možné v laboratoři měřit. Tučně jsou uvedeny úlohy, kde je zpracován návod na laboratorní měření v elektronické podobě. Ostatní úlohy jsou prováděny jako demonstrativní s výkladem učitele. Zařazení úloh do jednotlivých sekcí se může překrývat, neboť některé úlohy není možné jednoznačně separovat do jediné sekce.

Obecná fotometrie

Spektrofotometrie

Spektroradiometrie

Kolorimetrie

Světlené zdroje

Svítidla


Dotazy k laboratorním úlohám a připomínky k návodům můžete zasílat emailem na adresy

baxant@feec.vutbr.cz
drapela@feec.vutbr.cz
skoda@feec.vutbr.cz
xpavel18@stud.feec.vutbr.cz


©2006 - 2023, UEEN Webmaster ÚEEN | FEKT | VUT v Brně