Obecné pokyny pro výuku

Výuka v laboratoři světelné techniky má svá specifika a během výuky je třeba dodržovat určité zásady pracovní kázně. Zásadním rozdílem od jiných laboratoří je fakt, že během měření je v laboratoři velmi nízké osvětlení. Je tedy třeba dbát zvýšené opatrnosti. Přečtěte si, prosím, následující pokyny pro výuku.

Obecné informace

Místo konání: laboratoř č. A3-609, Technická 8
Důležité: do první hodiny přinést indexy nebo alespoň záznam data přezkoušení z bezpečnostních předpisů.

Do laboratoře A3-609 - Laboratoř Světelné techniky - je nutné nosit přezuvky. Bez přezuvek nebudou mít studenti do laboratoře přístup!!!

Informace o průběhu cvičení:

Laboratní výuka jedné lekce trvá 2 vyučovací hodiny (2 x 50min) a za tuto dobu je nutné změřit dvě vybrané úlohy. Studenti dochází do laboratoří v termínech, ve kterých se zapsali. Změna termínu pro jednotlivce je možná pouze na základě domluvy s vyučujícím. Účast studentů na laboratorním cvičení je povinná a je evidována.

Studenti chodí do laboratoře připraveni, tj. seznámeni s laboratorními návody v takovém rozsahu, aby mohli samostatně měřit.

Doporučení pro práci v laboratořích

Laboratorní výuka patří mezi významné prvky studia na vysoké škole. V praktických úlohách se seznámíte s teorií v reálných situacích. Výhodou je možnost aktivního zapojení studentů do výuky, což by mělo vést k efektivnímu procvičení probírané látky. Podmínkou však je, aby měl student jasnou představu o činnosti, kterou v laboratoři provádí a teoretické znalosti nutné pro řešení úlohy. Jedině tak je schopen samostatně nebo ve skupině úlohu změřit bez komplikací, s dostatečnou přesností a s minimem chyb, které se obvykle dozví až při domácím zpracování.

Studenti v laboratoři pracují ve dvojicích nebo ve větších skupinách. To obvykle svádí spoléhat se na druhé ve skupině a přípravu zlehčovat. To se však obvykle nevyplácí, neboť může nastat situace, kdy se nepřipraví žádný ze studentů. Jelikož zkušenost nám potvrdila, že co není vysloveně předepsáno, je obvykle u studentů chápáno jako dobrovolné a tudíž se neprovádí, bude v následujícím textu uveden výčet všeho, co bude po studentech v laboratořích požadováno.

Práce ve skupinách

Týmová práce je v dnešní době zcela běžná a mnohdy nevyhnutelná. Naučit se pracovat efektivně v kolektivu je důležité a proto je i laboratorní výuka soustřeďována do skupin studentů. Dalším důvodem je omezená kapacita laboratoře a počtu laboratorních úloh. Vytvoření pracovních dvojic nebo skupin je zcela na volbě studentů. Jediným požadavkem je, že vzniklé skupiny budou spolu pracovat po celou dobu laboratorních cvičení i v případě, že někteří ze skupiny budou chybět (např. pro nemoc). V takovém případě studenti měří buď samostatně a nebo s některou jinou skupinou, ovšem zápis změřených hodnot a vypracování protokolu provádí za svoji skupinu, nikoliv za skupinu, se kterou měřili. Chybějící studenti si úlohu doměří v rámci jiného cvičení a na vypracování protokolu se domluví se studenty, se kterými standardně měří ve skupině. Připisování studentů k jiným skupinám je považováno jako neodevzdání vlastního protokolu a takto připsaný student nezískává za laboratorní úlohu body.

Pokud nastane situace, kdy se na jednom pracovišti vyskytují v jediný čas dvě skupiny, měří sice zároveň, ale každá skupina pořizuje vlastní záznam z měření a také vypracovává vlastní protokol. Opět není dovoleno vypracovat jediný protokol za obě skupiny i když spolu měřili. Bodově bude ohodnocena pouze ta skupina, která odevzdá svůj vlastní protokol. Každá skupina vypracuje svůj vlastní protokol a je lhostejné, který student vypracování provede, závisí na domluvě mezi studenty. Dělení by však mělo být rovnocenné.

Studenti, kteří se podílejí na zpracování protokolu z měření, jsou zároveň zodpovědní za bodový zisk. Je třeba si uvědomit, že protokol je vizitkou celé skupiny. Proto doporučujeme aby se na zpravování podíleli všichni studenti dané skupiny. Na reklamaci protokolu studenty ze skupiny, po jeho odevzdání, nebudou brány ohledy.

Účast na laboratorních cvičeních

Laboratorní cvičení jsou povinná, což znamená, že studenti musí absolvovat všechny laboratorní cvičení, resp. musí odměřit všechny předepsané laboratorní úlohy. Docházka do laboratoří se kontroluje a studenti podepisují docházkový list. Nepřítomnost studenta musí být předem omluvena u vyučujícího. Nepřítomnost je nutné nahradit v jiném termínu, který určí vyučující po domluvě se studentem.

Příprava na laboratorní cvičení

Studenti chodí do laboratorní výuky řádně připraveni a seznámeni s úlohou (úlohami), které budou v laboratorním cvičení měřit. Je na domluvě studentů, jak si úlohy rozdělí a které úlohy si budou tudíž muset nastudovat. Pokud se nedomluví, musí nastudovat úlohy všechny, tak, aby byly schopni měřit libovolnou úlohu. Pokud nebudou studenti na úlohu řádně připraveni, opouští laboratoř a měření si musí nahradit v jiný termín po domluvě s vyučujícím. Studenty neomlouvá neznalost pořadí úlohy, které mají měřit a tvrzení, že se připravili na úlohu jinou. Obvykle není možné během laboratoří úlohy studovat na místě, neboť rozsah měření a doba potřebná na správné provedení úlohy to nedovoluje.

Vlastní měření

Během vlastního měření studenti postupují systematicky dle laboratorních návodů. Zapojí úlohu dle schématu, popř. překontrolují zapojení, pokud je již úloha zapojena. Pokud jsou přístroje či zařízení připojeny na síť nízkého napětí (resp. napětí vyššího než je napětí bezpečné), požádají o zapnutí napájení vyučujícího. Při manipulaci s měřicími přístroji a během celého měření samozřejmě dodržují pravidla bezpečnosti práce v rozsahu v jakém byly poučeni a přezkoušeni a v rozsahu specifickém pro dané pracoviště. V žádném případě studenti neprovádějí jakékoliv manipulace ohrožující vlastní nebo cizí bezpečnost, nebo manipulace, které by poškozovali vybavení laboratoře! Je výslovně zakázáno manipulovat se zařízením, které není součástí laboratorní úlohy! Porušení těchto zásad může být důvodem k vyloučení studenta z laboratorní výuky a případné další sankciování!

Během měření si studenti pořizují poznámky k měření, zapisují naměřené hodnoty a nastavují takové parametry, aby byli schopni ze změřených hodnot získat požadované výsledky definované v zadání. Pokud nejsou upozorněni vyučujícím, jsou povinni sami rozhodovat zejména o počtech naměřených hodnot, velikostech nastavovaných veličin (obvykle v rozsahu jmenovitých hodnot spotřebičů a zařízení), přesnosti a nastavení rozsahů přístrojů. Tyto vědomosti studenti získali během studia v nižších ročnících v předmětech o měření.

Zápisy volí takové, aby jejich zpracování vedlo k jednoznačnému cíli a nebylo nutné měření později opakovat nebo doplňovat. Pokud je to nutné, provedou kontrolní výpočty již přímo v laboratoři a případně měření opakují okamžitě po zjištění nedostatků. Vlastní měření probíhá podle teoretických znalostí, které jsou studenti povinni získat studiem laboratorních návodů před vlastní výukou. Po ukončení měření sníží hodnoty všech nastavovacích prvků do výchozí polohy, tj. nastaví bezpečné rozsahy přístrojů, sníží všechna napětí a proudy pomocí regulačních prvků (pokud existují v zapojení) a odpojí obvod od napájení, případně požádají o odpojení vyučujícího. Pokud to úloha neumožňuje neprovádějí žádné manipulace a předávají pracoviště další skupině nebo vyučujícímu.

Zpracování hodnot a protokol z měření

Změřené hodnoty studenti zpracovávají v podobě laboratorního protokolu samostatně nebo ve dvojici doma nebo v počítačových učebnách ústavu či fakulty, které jsou k tomuto účelu vymezeny.

Přední list protokolu musí obsahovat minimálně tyto údaje:

Další listy musí obsahovat:

Protokol se doporučuje vypracovat na počítači s použitím textového editoru MS Word 2000 a vyšší a tabulkového kalkulátoru MS Excel 2000 a vyšší, popř. speciálních programů na zpracování dat. V případě ručního zpracování je požadováno zásadně technické písmo, použití pravítka a křivítka, grafy zakreslené na milimetrovém papíře s vyznačením všech měřítek, obrázky kreslené kontrastní barvou (centropen, centrofix) podle šablony, značky a symboly podle návodů nebo technických norem.

Stránky protokolu musí být sešité, slepené či jinak svázané a to tak, aby se vazba nerozpadala a tvořila jednoznačný celek s danou strukturou sledu stran. Špatně čitelné, neupravené a špatně svázané protokoly nebudou při odevzdání přijaty, stejně tak jako protokoly nesplňující ostatní požadavky definované v tomto učebním textu.

Rovněž nemusí být přijaty protokoly odevzdané po termínu odevzdání, pokud nebude toto pozdní odevzdání doloženo pádnou omluvou ze strany studentů (nelze se vymlouvat na chybu druhých studentů ve skupině).

Odevzdání protokolu a hodnocení

Protokoly se odevzdávají včas a v provedení, které odpovídá požadavkům definovaným v předchozí kapitole. Termín odevzdání určí vyučující a studenti jsou povinni termín odevzdání (datum) uvést v protokolu. Pokud vyučující termín nestanoví, je termínem odevzdání myšleno následující laboratorní nebo numerické cvičení, které má student dle rozvrhu navštívit. Protokoly se odevzdávají osobně vyučujícímu během výuky kurzu nestanoví-li vyučující jiný způsob odevzdání.

Hodnocení protokolů je dáno celkovým možným bodovým ziskem z jednotlivých laboratorních úloh a z úrovně zpracování celé laboratorní úlohy. Mezi hlavní kritéria hodnocení pak patří zejména:

Výsledky hodnocení protokolů a celkově laboratorní výuky, popř. numerického cvičení a semestrálních projektů sděluje vyučující během výuky nebo v zápočtovém týdnu souhrnně za celý semestr.

©2006 - 2023, UEEN Webmaster ÚEEN | FEKT | VUT v Brně